Privacy Policy (of privacy statement)

In deze privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Flow of Life houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Flow of Life zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:


Flow of Life

St.-Jozefslaan 42A

2400 Mol

Flow-of-life@mail.com

Telefoon : +32 (0)474 995 337

Contactpersoon: Nele Stessens
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom


Uw persoonsgegevens worden door Flow of Life verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen,

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Flow of Life (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

 • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,

verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding

 • Handtekening (als onderdeel verklaring op eer.)


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.


Voor de vermelde gegevens geldt dat Flow of life ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent, zoals eerder hiervoor vermeld.


Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de vrijwilliger zelf zijn verkregen:

 • Video-opnames die gemaakt worden met camera’s/smartphones op het terrein van de organisatie


Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.Verstrekking aan derden


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket  (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Bewaartermijn


Flow of Life bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld),  hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Flow of Life dit rechtvaardigt.Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking.


Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen, bij vragen omtrent uw persoonlijke gegevens.  (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van www.flow-of-life.org).

(om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.Wijziging privacy statement


Flow of Life kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 01 april 2019. 

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

+32 (0)474 995 337

Sint-Jozefslaan 42A, 2400 Mol, Belgium

©2019 by Flow of Life. Proudly created with Wix.com & DDR